Договір-оферта

 

Інформаційні послуги надаються без підписання договору в паперовій формі на підставі: Публічного договору (Оферти) та бланку замовлення.

З моменту оплати Послуг Виконавця Замовник автоматично приймає умови Договору, і цей Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку.

 

ДОГОВІР З НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

(НА ОСНОВІ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

 

 Інформаційний центр «VipStudent», в подальшому «Виконавець» пропонує будь-якій фізичній особі (надалі – «Замовник») укласти договір про надання інформаційних послуг на наступних умовах:

 

ВИКОРИСТАНІ ТЕРМІНИ:

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – пропозиція «Виконавця», викладена не веб-сайті:http://vipstudent.org.ua/, адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

ДОГОВІР - договір про надання інформаційних послуг, укладений між Замовником та Виконавцем на умовах публічної оферти в момент акцепту замовником її умов.

АКЦЕПТ - повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти. Моментом акцепту вважається заявка Замовника на отримання інформаційних послуг.

ПОСЛУГА - надання виконавцем замовнику інформаційних послуг.

ЗАЯВКА - звернення Замовника до Виконавця, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом даного договору є послуга з надання виконавцем замовнику інформаційного консультування з наступних питань: розкриття принципів роботи з учбовою літературою і періодикою; визначення особливостей використання і викладу учбового матеріалу при написанні письмової роботи (компіляція, компонування, класифікація і систематизація фрагментів з різної учбової літератури, періодики і інших джерел інформації); визначення методів і методики вирішення практичних ситуацій; підготовка макету (зразку) оформлення письмової роботи згідно загальним вимогам Міністерства освіти Україні або стандартам конкретних учбових закладів.

1.2. Виконавець зобов'язується за тематичним завданням Замовника показати на конкретному прикладі порядок і принципи виконання письмової роботи в рамках учбового процесу, розробивши і представивши в розпорядження Замовника макет (зразок) такої роботи (далі – робота).

1.3. Замовник зобов'язується прийняти послуги, що надаються, і оплатити їх.

1.4. З урахуванням того, що текст цього Договору є публічною офертою (пропозицією укласти договір), Замовник і Виконавець визнають, що ухваленням пропозиції укласти договір є факт оформлення сторонами бланка заявки (Акцепту) з основними вимогами Замовника (тематичне завдання), в процесі оформлення якого Замовник повідомляє свої реквізити і приймає текст цього Договору.

 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ

2.1. Вартість робіт за даною угодою визначається Виконавцем.

2.2. Форма оплати: готівковий або безготівковий розрахунок.

2.3. Заявлена вартість послуг є попередньою і може бути змінена в односторонньому порядку Виконавцем залежно від терміновості, складності, об'єму здійснюваних дій і можливостей Виконавця.

2.4. Виконавець заздалегідь (не пізніше чим за 3 дні до закінчення терміну, вказаного в бланку заявки) попереджає Замовника про зміну попередньої вартості наданих послуг способом зв'язку (телефон, e-mail), вказаним Замовником. Замовник, який не погодився на зміну вартості наданих послуг, має право відмовитися від виконання цього Договору за умови оплати Виконавцеві вартості фактично виконаних дій. Відмова Замовника від виконання цього Договору у зв'язку із зміною вартості наданих послуг оформляється письмово.

2.5. Остаточні розрахунки за даною угодою здійснюються за допомогою оплати в день прийому виконаного завдання.

2.6. У разі неможливості виконання, що виникла через невиконання або неналежне виконання обов'язків Замовника, вказаних в п. 3.1.1-3.1.9 цього Договору, послуги підлягають оплаті в повному обсязі.

2.7. У випадках, коли неможливість виконання виникла з обставин, за які жодна із сторін не відповідає. Замовник відшкодовує Виконавцеві фактично понесені ним витрати.

2.8. У разі надання Замовником після початку здійснення Виконавцем дій з надання послуг додаткових вимог до надання послуг, у тому числі і плану роботи, не представленого раніше, всі доопрацювання, пов'язані з новими змінами, виконуються за окрему платню.

2.9. При зміні термінів виконання роботи за ініціативою Сторін кінцева вартість результату роботи може змінюватися згідно домовленості.

 

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Обов'язки Замовника

3.1.1. Замовник зобов'язаний на момент оформлення бланка заявки (тематичного завдання) повно і чітко сформулювати вимоги, а також надати іншу вичерпну інформацію, необхідну Виконавцеві для надання послуг.

3.1.2. Замовник зобов'язується провести своєчасну оплату послуг Виконавця.

3.1.3. Замовник зобов'язаний надати Виконавцеві у момент ухвалення послуг, що надаються, електронний носій (дискета, диск, usb-карта і ін.) для збереження на нього результату виконання роботи.

3.1.4. Замовник зобов'язаний вивчити представлений макет (зразок) письмової роботи і на підставі отриманої інформації і знань відповідно до чинного законодавства підготувати роботу самостійно з урахуванням вимог навчального плану і програми свого учбового закладу.

3.1.5. Замовник на вимогу Виконавця зобов'язаний сприяти Виконавцеві у виконанні замовлення: негайно надавати необхідні фактичні дані, документи, звіти, методичну допомогу, виконувати інші дії.

3.1.6. Замовник зобов'язаний використовувати результати діяльності Виконавця з надання інформаційних послуг виключно для мети самостійної підготовки до виконання навчального плану відповідного учбового закладу.

3.1.7. Замовник не має права передавати результати діяльності Виконавця з надання інформаційних послуг третім особам.

3.1.8. Замовник при використанні результатів діяльності Виконавця з надання інформаційних послуг зобов'язаний враховувати вимоги відповідного учбового закладу або викладача відповідної учбової дисципліни і самостійно переробити надані матеріали відповідно до даних вимог. Замовник не має права тиражувати надані матеріали Виконавця і надавати неперероблені екземпляри результатів діяльності Виконавця з надання інформаційних послуг у відповідний учбовий заклад як власні наукові або учбові роботи.

3.1.9. Замовник зобов'язаний здійснити все інші дії, необхідні для виконання даного договору, передбачені законодавством і цим договором.

3.2. Права Замовника

3.2.1. Замовник має право за наявності конкретних питань (уточнюючі, деталізуючі) звернутися за гарантійною консультацією.

3.2.2. Замовник має право перевіряти хід і якість надання послуг, їх відповідність завданню Замовника без втручання в діяльність Виконавця.

3.2.3. Замовник має право відмовитися від цього Договору до моменту повного виконання Виконавцем узгоджених послуг за умови оплати Виконавцеві вартості фактично виконаних дій.

3.2.3.1. Відмова Замовника від виконання цього Договору позбавляє його права вимоги в частині повернення суми завдатку. Сума завдатку, видана Замовником в забезпечення виконання цього Договору Виконавцеві, залишається у останнього в разі відмови Замовника від виконання цього Договору.

3.2.3.2. Якщо вартість фактично виконаних дій Виконавця перевищує суму завдатку, то Замовник при відмові від виконання цього Договору зобов'язаний доплатити Виконавцеві відповідну суму в день припинення цього Договору.

3.2.3.3. Відмова Замовника від виконання цього Договору тягне за собою припинення всіх зобов'язань Виконавця за даним Договором. При цьому Виконавець має право розпоряджатися всіма матеріалами, створеними при виконанні цього Договору, на свій розсуд.

3.2.4.При виявленні відступів від вимог завдання, вказаного Замовником, останній має право пред'явити Виконавцеві письмову вимогу про усунення недоліків з вказівкою конкретного переліку додаткових дій, необхідних для виконання Виконавцем.

3.2.5.Замовник має право пред'явити письмову вимогу про усунення недоліків в діяльності Виконавця в строк не пізніше 30 днів (гарантійний термін) з моменту підписання Акту прийому-передачі виконаного замовлення.

3.2.5.1.Пропуск Замовником терміну пред'явлення письмової вимоги про усунення недоліків в діяльності Виконавця, так само як і невказівка в цій вимозі дій, що підлягають виконанню Виконавцем, тягнуть за собою безумовну відмову від розгляду і задоволення претензії Замовника.

3.2.5.2. Самостійне усунення Замовником відступів від вимог завдання, допущених Виконавцем, без звернення до Виконавця, не наділяє Замовника правом вимагати компенсації понесених ним витрат.

3.2.6. Замовник має право прийняти і сплатити дії Виконавця з надання послуг достроково.

 

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Права Виконавця

4.1.1. Виконавець має право не надавати послуги, а початі дії з надання послуг припинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за даною угодою у відповідність з п.3.1.1 - п.3.1.9, зокрема, непредставлення інформаційно-довідкового матеріалу, навчально-методичної допомоги, їх недоброякісність або непридатність, так само як і відсутність чітких і однозначних вказівок Замовника про обсяг наданих послуг, перешкоджають виконання договору Виконавцем.

4.1.2. Виконавець має право самостійно визначати способи і об'єм дій з виконання завдання Замовника, враховуючи вимоги завдання Замовника.

4.1.3. Виконавець має право використовувати і розпоряджатися результатами власної діяльності з надання інформаційних послуг, наданими Замовникові за власним розсудом, у тому числі і надавати їх третім особам.

4.2. Обов'язки Виконавця

4.2.1. Виконавець зобов'язується надати передбачені цим Договором і бланком заявки послуги в обумовлені з Виконавцем і зазначені в бланку заявки терміни. Дії Виконавця з надання послуг повинні відповідати завданню Замовника, вказаному останнім в бланку заявки.

4.2.2. Виконавець зобов'язується усунути за свій рахунок відступи від вимог Замовника, вказаних в заявці.

4.2.3. Якщо в процесі здійснення діяльності з надання інформаційних послуг з'ясовується неминучість отримання негативного результату, недоцільність проведення подальших дій або неможливість досягнення результатів унаслідок обставин, не залежних від Виконавця, останній зобов'язаний припинити діяльність, повідомивши Замовника в 3-денний термін після припинення надання послуг.

 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. В забезпечення виконання цього Договору Замовник видає Виконавцеві аванс, сума якого визначена в Протоколі угоди про договірну ціну (входить в бланк заявки).

5.2. У разі невиконання цього Договору з вини Замовника, у тому числі і за умови неналежного виконання останнім обов'язків, закріплених в. п.3.1 цього Договору, завдаток залишається у Виконавця.

5.3. У разі дострокового розірвання цього Договору за ініціативою Замовника останній зобов'язаний сплатити Виконавцеві фактично понесені ним витрати в розмірі, відповідному об'єму здійснених дій з надання послуг.

5.4. При невиконанні Замовником обов'язку, закріпленого в п.3.1.5 цього Договору, Виконавець має право вимагати відшкодування заподіяних збитків, включаючи додаткові витрати, викликані перенесенням термінів виконання роботи, або збільшення ціни наданих послуг.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за надання послуг неналежної якості у разі відсутності чітких і однозначних вказівок Замовника про об'єм наданих послуг, зокрема за неточне оформлення і зміст результатів наданих послуг, що виникли з причини недоліків в початковій інформації і в заявлених Замовником в завданні вимогах до якості послуг.

5.6. У будь-якому випадку об'єм відповідальності Виконавця не може перевищувати вартості послуг, вказаної в бланку заявки. Виконавець не несе відповідальності за спричинення збитків Замовникові, а також спричинення йому моральної шкоди діями третіх осіб в результаті невиконання Замовником навчального плану відповідного учбового закладу.

 

6. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

6.1. Якість наданих послуг є належною за умови дотримання Виконавцем всіх вимог, вказаних в завданні Замовника (у бланку заявки на надання послуг).

6.2. Замовник несе всі ризики некоректної і недостатньо докладної вказівки в завданні вимог, яким повинна задовольняти діяльність Виконавця, а також результати діяльності Виконавця з надання інформаційних послуг. У разі відсутності в завданні таких вимог Замовник не має права пред'являти Виконавцеві вимог щодо неналежної якості наданих послуг або їх невідповідності побажанням Замовника.

6.3. Замовник не має права пред'являти Виконавцеві вимог щодо неналежної якості наданих послуг у разі відсутності позитивного для Замовника результату, при використанні матеріалів Виконавця в процесі самостійної підготовки до виконання навчального плану відповідного учбового закладу.

6.3.1. Виконавець несе відповідальність за достовірність результатів своєї діяльності з надання інформаційних послуг.

6.3.2. Виконавець не несе відповідальності за надання послуг неналежної якості у разі неприйняття установою освіти або викладачем роботи Замовника, підготовленої на підставі матеріалів Виконавця, унаслідок неповного розкриття теми роботи або не відповідності роботи науковій доктрині або поглядам викладача.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за надання послуг неналежної якості у разі неприйняття установою освіти або викладачем роботи Замовника, підготовленої на підставі матеріалів Виконавця, унаслідок неналежного оформлення роботи або невідповідності її оформлення стандартам установи освіти, якщо про ці вимоги спеціально не було заявлено Замовником в завданні.

6.5. Виконавець має право допустити відхилення від заданого обсягу роботи (у роздрукованому вигляді) на 10-20%.

6.6. Всі претензії Замовника з приводу якості наданих Виконавцем послуг пред'являються письмово з вказівкою переліку конкретних дій, які необхідно зробити Виконавцеві. Претензії без вказівки переліку доопрацювань розгляду не підлягають.

 

7. ПРАВА ЗАМОВНИКА ПРИ ВИЯВЛЕННІ НЕДОЛІКІВ НАДАНИХ ПОСЛУГ

7.1. При виявленні протягом гарантійного терміну відступів від вказаних в завданні вимог, яким повинна задовольняти діяльність Виконавця, а також результати діяльності Виконавця з надання інформаційних послуг, які погіршили результат послуги, Замовник має право на власний вибір вимагати:

- безоплатного усунення недоліків наданої послуги в індивідуально обумовлений термін (але не менш 5-х днів, виключаючи вихідні і офіційні свята);

- відповідного зменшення ціни наданої послуги з угоди сторін.

7.2. Замовник зобов'язаний письмово вказати, які відступи від вказаних в завданні вимог допустив Виконавець. Недотримання порядку пред'явлення вимоги Замовника, так само як і відсутність в даній вимозі переліку конкретних недоліків, що підлягають виправленню Виконавцем, звільняють Виконавця від відповідальності за надання послуг неналежної якості.

7.3. Замовник має право розірвати цей Договір і вимагати повного відшкодування збитків виключно у разі відсутності виправлень на вимогу Замовника в строк, встановлений п. 7.1 цього Договору, за підсумками фактичної відсутності результату наданих послуг або у разі невідповідності результату наданих послуг предмету Договору, вказаному в п. 1.1 цього Договору.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Матеріали, а також наукові і інші твори, надані Виконавцем Замовникові в письмовій або електронній формі в процесі виконання замовлення, є результатом творчої праці Виконавця.

8.2. Після підписання відповідного акту прийому-передачі виконаного замовлення, Виконавець вважається таким, що належним чином виконав свій обов'язок з надання послуг.

8.3. У разі виникнення розбіжностей, надання послуг з Договору припиняється до їх повного врегулювання. Всі неврегульовані розбіжності за фактом виконання Договору вирішуються з урахуванням положень цього Договору, листування сторін і відповідно до чинного законодавства України. У разі неврегулювання зазначених спорів, сторони сопру мають право звернутися до суду.

 

9. НАДАННЯ ПОСЛУГ В ТЕРМІНОВОМУ ПОРЯДКУ І ВИКОРИСТАННЯ ГОТОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

9.1. У разі потреби Замовник має право доручити Виконавцеві надання інформацінйих послуг відповідно до завдання в терміновому порядку (в день звернення Замовника або не більше 3 днів з цього моменту).

9.2. Надання інформаційних послуг в терміновому порядку позбавляє Замовника права пред'являти будь-які вимоги щодо неналежної якості наданих послуг. У такому разі достатньою і необхідною умовою виконання обов'язків Виконавця належним чином є надання Замовникові результату наданих послуг в строк, вказаний в бланку заявки.

9.3. Замовник може скористатися готовими результатами діяльності Виконавця. У випадку використання готових результатів діяльності Виконавця Замовник зобов'язується самостійно переробити наданий матеріал і повідомлений про можливість наявності в роботі невідповідностей фактичних даних і про можливість наявності інших недоліків, пов'язаних з неіндивідуальним виконанням замовлення.

9.4. Замовник приймає результат інформаційних послуг, наданих в терміновому порядку, і готову роботу без змін, зі всіма можливими недоліками і не має права пред'являти вимоги Виконавцеві щодо усунення недоліків в діяльності Виконавця або відповідного зменшення ціни наданих послуг.

9.5. У разі надання консультаційно-освітніх послуг в терміновому порядку або використання готових результатів діяльності Виконавця умови цього Договору, що містяться в підпунктах 3.2, 4.2, розділах 6 «Якість наданих послуг і порядок пред'явлення претензій» і 7 «Права Замовника при виявленні недоліків наданих послуг», не застосовуються.

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Не допускається передача Замовником своїх прав та обов'язків за цим Договором третім особам без письмового погодження з Виконавцем.

10.2. Замовник дає свою згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних данних в рамках чинного законодавства України.

 

11. КОНТАКТНІ ДАННІ ВИКОНАВЦЯ

http://vipstudent.org.ua

E-mail: info@vipstudent.org

Skype:  vipstudent.org

icq: 566-476-324

Телефон:

+38(044)392-07-30

+38(066)036-96-17

+883510008210252